This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

DZIAŁANIE NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH

Obywatele ci mogą działać na różnych szczeblach regulacyjnych tej samej organizacji. Mo­gą też pracować w różnych organizacjach i na po­dobnych szczeblach, przy czym organizacje te mogą jednocześnie mieć w danej chwili różnorodną do­niosłość społeczną, wynikającą z odmiennego presti­żu społecznego lub też z różnego udziału w dystrybu­cji dóbr, z których jeane uznane są z jakichś po­wodów np. za dobra rzadkie, trudno dostępne.Dla analizy udziału w procesach decyzyjnych po­służmy się schematem procesu zarządzania w związ­ku z kontrolą społeczną, opracowanym przez radziec­kiego uczonego J. Szachnazarowa („Demokracja so­cjalistyczna”). Schemat ten wyróżnia następujące Jazy procesu zarządzania: zebranie informacji, ich ocena, postawienie problemu, przygotowanie projek­tu decyzji, podjęcie decyzji, organizacja, bieżąca kon­trola, regulowanie, kontrola wykonania, ocena wy­ników.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WIELOSZCZEBLOWOŚĆ STRUKTURY

Do tego rodzaju sytuacji zaliczymy także petycje kie­rowane do najwyższych władz państwowych przez przedstawicieli danej zbiorowości w sprawie, która wynikła w związku z pewną sytuacją problemową, najczęściej konfliktową lub wymagającą interwencji. Rekapitulując powyższe rozważania można powie­dzieć, iż cechą czasów współczesnych jest wszech- obecność organizacji i działań zorganizowanych oraz wieloszczeblowość struktur organizacji. Dlatego tak ważna jest stała kontrola społeczna działalności or­ganizacji, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć ich funkcjonalność względem potrzeb i interesów społecznych.Wieloszczeblowość struktury organizacji oznacza, iż im wyższy szczebel organizacji, tym szerszy jest ogląd spraw i tym szerszy udział danego szczebla ludzi w nim zatrudnionych w procesach decyzyj­nych społecznie istotnych, czyli o charakterze ponad- jednostkowym. Wynika stąd, że obywatel X w po­równaniu z obywatelem Y może różnić się udziałem w procesie decyzyjnym społecznie doniosłym z racji odmiennego miejsca zajmowanego w społecznym po­dziale pracy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PODMIOT DZIAŁAŃ

Na tej zasadzie oparte są biura skarg i zażaleń, działy listów redak­cji itp.Podmiotem działań może być również grupa spo­łeczna, taka jak: pracownicza, zawodowa, dana zbio­rowość ukształtowana według kryterium organiza­cyjnego lub problemowego. Członkowie kolektywu pracowniczego lub członkowie organizacji podejmują uchwały, formułują postulaty, wypowiadają swoje opinie w ramach konsultacji kierując je do szczebla zwierzchniego bezpośredniego, pośredniego lub wprost do ogólnokrajowego. Jeśli działanie to odby­wa się w sposób spontaniczny, w trybie nie przewi­dzianym regułami funkcjonowania organizacji, to wówczas powiemy, że przebiega ono poza ramami organizacji (tak np. w serialu telewizyjnym „Dyrek­torzy” pokazano wiec pracowniczy zorganizowany spontanicznie w zakładzie pracy na znak protestu przeciwko złemu funkcjonowaniu zarządu fabryki).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SIATKA ZALEŻNOŚCI

„Siatka” różnorakich zależności pomię­dzy jednostkami organizacyjnymi i organami jest bardzo rozbudowana.Organy władzy przedstawicielskiej na ogół mają tożsamą strukturę pionową z organami administra­cji. W przypadku organów władzy państwowej będą nimi Gminna Rada Narodowa, Wojewódzka Rada Narodowa oraz Rada Państwa i sejm. W przypad­ku organów władzy związkowej będzie to natomiast walne zebranie organizacji związkowej przy zakła­dzie pracy, zjazd delegatów branżowego związku za­wodowego oraz kongres związków zawodowych. Z kolei w przypadku organów władzy partyjnej bę­dą nimi: zebranie oddziałowej organizacji PZPR, zebranie podstawowej organizacji partyjnej, plenum Komitetu Dzielnicowego, Gminnego, KW i KC oraz najwyższy organ partii — Zjazd PZPR.Można też wyróżnić dwa podmioty działań spo­łecznych: jednostkę (np. pracownika) oraz grupę spo­łeczną (np. załoga). Ten pierwszy zwraca się do kie­rownika swego zakładu pracy, natomiast jako pra­cownik i mieszkaniec danej miejscowości do naczel­nika gminy itd. Jako osoba prywatna może także zwrócić się do organów władzy i administracji każ­dego szczebla, wówczas będzie on działać poza ra­mami swej bezpośredniej organizacji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Roz­budowana sieć tych organizacji powoduje, iż aktyw­ny społecznie dorosły człowiek jest jednocześnie członkiem kilku a nawet kilkunastu grup społecz­nych mniej lub bardziej sformalizowanych.Szczególną rolę w systemie organizacji społeczeń­stwa socjalistycznego pełni w naszym kraju PolskaZjednoczona Partia Robotnicza. Partia jako przewod­nia siła polityczna społeczeństwa jest ogniwem łą­czącym ten system, wyrażającym i zespalającym in­teresy polityczne różnych grup ludności i ukierun­kowującym rozwój społeczny stosownie do intere­sów klasy robotniczej, skoordynowanych z intere­sami innych grup ludności. Lokalny, jak np. gmina, dzielnica, osiedle; 3) regionalny lub branżowy, a więc województwo lub region obejmu­jący kilka województw; będzie to również kombi­nat, zjednoczenie czyli organizacja obejmująca je­dnostki gospodarcze niezależnie od ich przynależ­ności terytorialnej; 4) szczebel ogólnospołeczny gru­pujący jednostki regulacyjne (np. komitety, zarządy główne, ministerstwa) centralnego układu kierowni­czego społeczeństwa, w skład którego wchodzą or­gany władzy i administracji państwowej, partyjnej społecznej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn