This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

WPŁYW OPINII SPOŁECZNEJ

Z kolei wpływ opinii społecznej na proces decy­zyjny iest sprawą podstawową i decydującą w osta­tecznym rozrachunku o skali powodzenia w uzyska­niu przez daną organizację wyników założonych w de­cyzji. Z wyjątkiem sytuacji krańcowych, kiedy spo­tykamy się z bardzo żywą i spontaniczną reakcją na projektowane lub podjęte decyzje, wpływ opinii społecznej ujawnia się zazwyczaj dopiero po pew­nym czasie i to często pośrednio poprzez skutki u- boczne wywołane taką czy inną decyzją. Na przy­kład dotyczy to tych sytuacji, kiedy skutki danych decyzji nie noszą charakteru bezpośredniego i same muszą być przełożone na wiele decyzji szczegóło­wych i wykonawczych, aby znaleźć swe odbicie w sprawach wytwórczych, konsumenckich i obywa­telskich. Wspomniane „opóźnione echo” może być także wynikiem wpływu pewnych ludzi w ramach organizacji (na jej członków) i uwarunkowań sytua­cyjnych występujących w jej otoczeniu, co w rezul­tacie często niepotrzebnie minimalizuje słuszne trafne odgłosy krytyczne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

DLA POLITYKA

Dla polityka bądź człowieka śledzącego sprawy po­lityki, zaangażowanego w te sprawy, szczególnie waż­ne znaczenie posiada kontrola problemu decyzyjne­go i wyników jego realizacji podejmowana przez organizacje polityczne i społeczne oraz przez opinię społeczną. W całokształcie organizacji politycznych i społecz­nych — jak wiadomo — wiodącą rolę odgrywa PZPR, bowiem po pierwsze kształtuje ona styl kie­rowania politycznego czyli formuje zależności mię- dzyorganizacyjne, określając obowiązki członków partii i zakres uprawnień do samodzielnego rozwią­zywania zadań; po drugie zaś PZPR posiada decydu­jący głos w wyborze dominujących układów pre­ferencji społecznych ujętych następnie w plany spo­łeczno-gospodarcze, ustawy sejmowe i różnorodna dyrektywy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZORGANIZOWANE SPOŁECZEŃSTWO

W społeczeństwie wysoko zorganizowanym, a ta­kim jest również społeczeństwo polskie, postawienie problemu — ocena projektu decyzji i wyników do­konuje się jako rezultat złożonego splotu zależności. Kontrola problemu decyzyjnego i wyników jego rea­lizacji może być przeprowadzona:   w ramach organizacji, jako forma czynności ośrodka kierowniczego danego szczebla organiza­cji, ale także jako czynność podjęta przez niższy szczebel tej organizacji bądź też przez jej szcze­bel wyższy; może być również podjęta przez administrację państwową w ramach obowiązków koordynacyjnych i kontrolnych (m. in. urząd wo­jewody);  przez organizacje polityczne i organizacje spo­łeczne (m. in. związki zawodowe), a także przez organa przedstawicielskie społeczeństwa (np. rady narodowe);     przez opinię społeczną czyli przez członków da­nej organizacji (np. przez członków załogi przed­siębiorstwa) lub przez adresatów decyzji danej organizacji (m. in. opinie obywateli, użytkowni­ków i konsumentów).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POSTAWIENIE PROBLEMU

Postawienie problemu może dokonać się w postaci wystąpień jednostkowych łub zbiorowych i znaleźć swój wyraz np. w formie uchwały zebrania. Może być ono dokonane przez daną organizację w oparciu o  zebrane informacje lub przez wyższy szczebel tej organizacji, przez równorzędną lub wyższą instancję partyjną itp. Może przybrać też formę krytycznego artykułu lub reportażu telewizyjnego.Przygotowanie samego projektu decyzji często wymaga udziału czynnika fachowego, który jednak musi się liczyć i wręcz respektować bieg spraw w fazie postawienia problemu. Natomiast ocena pro­jektu decyzji dokonywana jest lub może być doko­nana za pośrednictwem systemu przedstawicielskie­go, instancji partyjnych lub instytucji konsultacji. Na podobnych zasadach odbywa się ocena wyników, jeżeli zaś są to sprawy o szerokim rezonansie spo­łecznym, to wówczas ocenę wyników realizacji pod­jętej i wdrożonej w życie decyzji zawiera opinia społeczna danego środowiska, grupy użytkowników danego dobra materialnego lub publicznego bądź też nawet opinia ogólnokrajowa.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W KAŻDYM PROCESIE

W każ­dym procesie zarządzania można wyróżnić te fazy procesu, które winny być przygotowane lub regulo­wane przez administrację z uwagi na wymagane kompetencje kwalifikacyjne. Równocześnie w każ­dym procesie zarządzania można wyróżnić te fazy procesu, które mogą lub winny podlegać społecznej ocenie i kontroli. Społeczna ocena i kontrola biegu różnych spraw społecznych jest więc formą udziału w procesach decyzyjnych. Posługując się schematem J. Szachnazarowa moż­na stwierdzić, iż udział w procesach decyzyjnych sze­rokich rzesz społeczeństwa występuje zazwyczaj w takich fazach procesu zarządzania sprawami spo­łecznymi, jak: zebranie informacji, postawienie pro­blemu, ocena przygotowanego projektu decyzji oraz ocena wyników. Informacji o różnych sprawach do­starczają: obserwacja zachowań różnych grup ludno­ści, ich postulaty wysuwane na zebraniach pracow­niczych lub organizacji politycznych i społecznych, na spotkaniach z radnymi i posłami lub z przedsta­wicielami administracji, sondaże opinii publicznej, listy wpływające do różnych biur skarg i zażaleń lub wprost do instytucji itp.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn